Zomax

Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt op 23-02-2024

1. Definities

1.1. Zomax Webservices: verwijst naar Zomax, een geregistreerd bedrijf gevestigd op Oranjelaan 5, 8131DA Wijhe.

1.2. Klant: verwijst naar de gebruiker van de diensten van Zomax Webservices.

1.3. Diensten: verwijst naar alle webontwikkelings-, ontwerp- en gerelateerde diensten die door Zomax Webservices worden aangeboden.

2. Acceptatie van Voorwaarden

2.1. Door gebruik te maken van de diensten van Zomax Webservices, gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden.

3. Dienstverlening

3.1. Zomax Webservices zal zich inspannen om de overeengekomen diensten te leveren in overeenstemming met de afgesproken specificaties.

3.2. Eventuele wijzigingen aan de diensten moeten schriftelijk worden overeengekomen tussen Zomax Webservices en de klant.

4. Betalingen

4.1. Betaling voor de diensten is verschuldigd volgens de overeengekomen voorwaarden. Niet-betaling kan leiden tot opschorting van de dienstverlening.

4.2. Alle facturen dienen binnen de afgesproken termijn te worden betaald. Bij vertraging kan Zomax Webservices rente en incassokosten in rekening brengen.

5. Intellectuele Eigendom

5.1. Alle intellectuele eigendomsrechten op de geleverde diensten blijven bij Zomax Webservices, tenzij anders overeengekomen.

5.2. De klant mag de geleverde diensten niet reproduceren, wijzigen of verspreiden zonder schriftelijke toestemming van Zomax Webservices.

6. Vertrouwelijkheid

6.1. Beide partijen verbinden zich ertoe om vertrouwelijke informatie niet openbaar te maken aan derden en deze informatie alleen te gebruiken voor het doel van de overeenkomst.

7. Aansprakelijkheid

7.1. Zomax Webservices is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de geleverde diensten.

7.2. De klant vrijwaart Zomax Webservices tegen claims van derden met betrekking tot de geleverde diensten.

8. Duur en Beëindiging

8.1. De overeenkomst tussen Zomax Webservices en de klant begint op [datum] en blijft van kracht tot schriftelijk beëindigd door een van beide partijen.

8.2. Beëindiging van de overeenkomst ontslaat de klant niet van eventuele openstaande betalingsverplichtingen.